Na czym polega spawanie metodą MIG?

spawanie metodą MIGMetoda MIG (ang. metal inert gas) to spawanie elektrodą topliwą w osłonie argonu lub helu (gazy chemicznie obojętne). Obok metody MAG jest jedną z najczęściej stosowanych metod łączenia elementów metalowych.

Porównanie metody MIG z metodą MAG

Metoda MIG to jest bardzo podobnym sposobem scalania metalowych przedmiotów jak w przypadku metody MAG, w której przy spawaniu używa się gazów chemicznie aktywnych, dwutlenku węgla lub mieszaniny z argonem. MIG i MAG stanowią ponad połowę przemysłowych metod spawania łukowego. Rozróżnia je jednak przede wszystkim zastosowanie. Metoda MAG stosowana jest przy łączeniu stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Metoda MIG znajduje zastosowanie przy spawaniu glinu, magnezu, miedzi, tytanu, cyrkonu i innych metali nieżelaznych oraz ich stopów.

Przykłady zastosowania metody MIG

Metoda MIG wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi spawalniczych, a także wymaga od spawacza pewnych umiejętności. Zarówno MIG, jak i MAG, stosowane są przede wszystkim w liniach technologicznych i pracach montażowych. Realizowane są zarówno przy spawaniu automatycznym, jak i półautomatycznym. MIG/MAG praktykowana jest w warsztatach naprawczych, a także zakładach seryjnej produkcji np. rur, zbiorników ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, okrętów i statków, samochodów, taboru kolejowego itd. Obie metody zapewniają dobrą jakość spoin, wydajność, możliwość automatyzacji procesu spawania itd.

Metoda spawania MIG polega na scalaniu dwóch elementów przy pomocy łuku elektrycznego tworzonego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły, a oba elementy są chronione strumieniem gazu osłonowego. Z uchwytu emitowany jest płynnie drut spawalniczy, który ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stapianego drutu łączy się z topionym materiałem, tworząc płynne jeziorko spawalnicze, które po skrzepnięciu przemienia się w trwałe złącze.

Podczas spawania metodą MIG niezbędne jest odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w urządzenia i narzędzia, konieczne jest także przestrzeganie niezbędnych parametrów spawania, a także zasad bezpieczeństwa.